Home Statut i Zarząd Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia i Skład Zarządu

Stowarzyszenie  Lepsze Dziś

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Lepsze Dziś”, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Legionowo, terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia w strukturach władz stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§ 2
Celem Stowarzyszenia jest:
a) ochrona i promocja zdrowia,
b) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
c) pomoc w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
d) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
e) promocja zdrowego – trzeźwego stylu życia,
f) pomoc osobom uzależnionym w znalezieniu drogi do trzeźwości i utrzymaniu jej,
g) wspomaganie rozwoju osobistego uzależnionych oraz ich rodzin,
h) pomoc kobietom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy,
i) pomoc rodzinom, których członkowie są uzależnieni,
j) pomoc rodzinom doświadczającym przemocy domowej.

§ 3
Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje poprzez działalność statutową nieodpłatną:
a) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie,
b) współpracę z jednostkami Samorządu Terytorialnego,
c) współpracę z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się promocją zdrowia,     przeciwdziałaniem Przemocy w Rodzinie oraz pomocą osobom uzależnionym,
d) współpracę z Policją i Kuratorami Sądowymi,
e) współpracę z Ośrodkami Terapii Uzależnień, w tym w szczególności OTU Stare Juchy i Fundacją „OTUlony w nadzieję”,
f) prowadzenie Grup Wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy,
g) pomoc terapeutyczną i udzielanie szeroko pojętego wsparcia,
h) prowadzenie programu edukacyjno – korekcyjnego dla sprawców przemocy,
i) prowadzenie Grup Absolwentów OTU,
j) spotkania z profesjonalistami oraz z osobami, które dłuższy czas zachowują trzeźwość,
k) prowadzenie warsztatów tematycznych, Dni Trzeźwości itp. 
l) organizację imprez artystycznych,
ł) opracowanie wydawnictw z zakresu działania Stowarzyszenia,
m) konsultacje i porady prawne, poradnictwo zawodowe oraz poradnictwo z zakresu pomocy społecznej,
n) udostępnianie literatury tematycznej,
o) relaks, sport, zabawę,
p) integrację środowiska abstynenckiego,
r) prowadzenie działań w zakresie profilaktyki,
s) własne inicjatywy i pracę członków Stowarzyszenia.

§ 4
Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje poprzez działalność statutową odpłatną:
a) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie,
b) współpracę z jednostkami Samorządu Terytorialnego,
c) współpracę z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się promocją zdrowia,     przeciwdziałaniem Przemocy w Rodzinie oraz pomocą osobom uzależnionym,
d) współpracę z Policją i Kuratorami Sądowymi,
e) współpracę z Ośrodkami Terapii Uzależnień, w tym w szczególności OTU Stare Juchy i Fundacją „OTUlony w nadzieję”,
f) prowadzenie Grup Wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy,
g) pomoc terapeutyczną i udzielanie szeroko pojętego wsparcia,
h) prowadzenie programu edukacyjno – korekcyjnego dla sprawców przemocy,
i) prowadzenie Grup Absolwentów OTU,
j) spotkania z profesjonalistami oraz z osobami, które dłuższy czas zachowują trzeźwość,
k) prowadzenie warsztatów tematycznych, Dni Trzeźwości itp. 
l) organizację imprez artystycznych,
ł) opracowanie wydawnictw z zakresu działania Stowarzyszenia,
m) konsultacje i porady prawne, poradnictwo zawodowe oraz poradnictwo z zakresu pomocy społecznej,
n) udostępnianie literatury tematycznej,
o) relaks, sport, zabawę,
p) integrację środowiska abstynenckiego,
r) prowadzenie działań w zakresie profilaktyki,
s) własne inicjatywy i pracę członków Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 5
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
c) zostanie przyjęta w poczet członków na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek
10 członków Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak uczestniczyć z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
niepłacenia składek przez okres pół roku,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 6
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz:
a) kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów,
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.


§ 7
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§ 8
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian Statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
ł) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 9
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 osób, w tym: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i 2 członków. Zarząd jest wybierany w głosowaniu jawnym przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 10
Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 11
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§ 12
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE


§ 13
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu tj. Prezesa lub V-ce Prezesa i jednego z pozostałych członków zarządu.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 14
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Legionowo, dnia 10.V.2011r.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lepsze Dziś:

1. Prezes Zarządu - Bogdan Wrzesiński

2. Zastępca Prezesa Zarządu - Krystyna Mazuchowska-Pujdak

3. Skarbnik - Marek Radek

4. Członek Zarządu - Marcin Zdunek

5. Członek Zarządu - Marlena Wiśniewska